سیستم های نظارت و امنیت این روزها علاوه بر آسودگی خیال با دقت سنسورهای پیشرفته سبب جلوگیری از بسیاری از خسارت ها گردیده اند.